מתחייבים למחיר הזול ביותר

"וי טרוולאור בע״מ" (להלן: "החברה") מציעה את המחיר הנמוך ביותר הזמין לה בעת ביצוע ההזמנה וזאת בהשוואה לחברות מתחרות הפועלות בתחומי מדינת ישראל שמציעות חבילות אירוח זהות באותו מועד, וזאת בקשר עם הזמנה המבוצעת באמצעות אתר האינטרנט של החברה, ללא פניה למוקד הטלפוני של החברה.
אם תמצאו הזמנה זהה באתר אינטרנט אחר במחיר נמוך יותר (להלן: "ההזמנה החלופית"), תהיו רשאים לדרוש מהחברה את ההפרש בין מחיר ההזמנה במסגרת ההזמנה שהוזמנה על ידכם באתר החברה (להלן: "ההזמנה") לבין מחיר ההזמנה החלופית (להלן: "סכום ההפרש"), וזאת בכפוף לתנאים שלהלן במצטבר:

 1. יש ליצור עם החברה קשר באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת reservations@travelor.com וזאת בתוך 12 שעות מעת ביצוע ההזמנה ובטרם ביצוע צ'ק אין במקום האירוח נשוא ההזמנה, ותמסרו לחברה את פרטי ההזמנה, אסמכתא על ביצוע ההזמנה ואת פרטי ההזמנה החלופית ביחד עם קישור (Link) להזמנה החלופית הכולל את מלוא פרטי ההזמנה החלופית לרבות העלות הכוללת של ההזמנה החלופית וכן צילום מסך של פרטי ההזמנה החלופית.
 2. הזכאות לקבלת סכום ההפרש תחול אך ורק על הזמנה המשולמת מראש ולא על הזמנה מסוג שמירת מקום אשר התשלום בגינה מבוצע במקום האירוח.
 3. על ההזמנה החלופית לעמוד בתנאים המצטברים שלהלן:
  1. להיות בתוקף בעת פנייתכם לחברה וניתנת לביצוע באותו מועד (on line).
  2. לכלול את אותם פרטים של ההזמנה לרבות, תאריכי הגעה ועזיבה, סוג יחידת אירוח, מקום האירוח, הרכב ומספר אורחים, בסיס אירוח וכו'.
  3. לכלול את אותם תנאי הזמנה לרבות תנאי ביטול ושינוי הזמנה, עלויות שינוי וכו'.
  4. על ההזמנה החלופית להיות זמינה לרכישה וביצוע לכלל הציבור.
  5. ההזמנה החלופית אינה מוצעת במסגרת הנחה פרטנית ו/או הנחה מיוחדת לקבוצה מסוימת ו/או לזמן מסוים ו/או במסגרת מכירה קבוצתית, הסכמים ישירים עם חברות וארגונים, מבצעי כרטיסי אשראי, הטבות לעובדים, קופוני הטבה, מבצעים מיוחדים, קידום מכירות, תוכניות מיוחדות, תגמולים, הטבות, חופשות מרוכזות, מבצעי שהיה במקום האירוח באותו היום של ביצוע ההזמנה, הזמנה המתבצעת כאשר לא נקבע מקום אירוח ספציפי עד לאחר ביצוע ההזמנה וכו'.
  6. תנאי ההזמנה החלופית לא פורסמו עקב טעות ו/או שגיאה טכנית ו/או טעות סופר.

אופן קבלת סכום ההפרש

 1. במידה ותהיו זכאים לקבלת סכום ההפרש בהתאם לתנאים הקבועים לעיל, סכום ההפרש ישולם לכם באמצעות זיכוי כרטיס האשראי באמצעותו בוצעה ההזמנה.
 2. על מנת לקבל את סכום ההפרש ולבדוק את זכאותכם לקבלת סכום ההפרש יש לפנות למחלקת שירות הלקוחות של החברה בטלפון 03-6770099 וכן לשלוח לחברה אסמכתאות על פרטי ההזמנה החלופית כמפורט לעיל.

תנאים כלליים

 1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לברר מול ספק ההזמנה החלופית כי ההזמנה החלופית עומדת בכל התנאים המפורטים לעיל ובכל מקרה בו תמצא החברה כי ההזמנה החלופית אינה עומדת בכל התנאים שלעיל, לא תהיו זכאים לקבלת סכום ההפרש. בכל מקרה של סתירה ו/או פרשנות- החלטת החברה בלבד היא שתקבע ותחייב את הצדדים.
  לעניין זה מובהר, כי כל טעות, אי בהירות או אי דיוק בנתונים שיימסרו על ידי מזמין ההזמנה עלולים להביא לשלילת הזכאות לקבלת סכום ההפרש, הכל לפי שיקול דעתה של החברה ומבלי שתעמוד למזמין כל טענה בעניין.
 2. רישומי החברה והמידע המופיע במערכותיה, יהוו ראיה מכרעת באשר לנתוני המזמין, ההזמנה ו/או ביצוע פנייה לחברה.
 3. למען הסר ספק יובהר כי סכום ההפרש יינתן באופן אישי למזמין שהוכיח כי מצא אתר המספק מחיר זול יותר, בהתאם לתנאים שלעיל, והוא לא יוכל להעבירו בתמורה ו/או ללא תמורה לצד שלישי כלשהו.
 4. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי אין בשום דבר האמור לעיל כדי להקנות זכות כלשהי לבטל את ההזמנה אף אם תימצא הזמנה חלופית במחיר נמוך יותר העומדת בתנאים שלעיל ואין באמור כדי ליצור התחייבות כלשהי מצד החברה שאינה מצוינת במפורש בתנאים שלעיל או בהוראות תנאי השימוש של החברה.
 5. החברה רשאית להפסיק או להפחית או לצמצם או לשנות את תנאים אלה בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת ובלבד שזכויותיו של מי שביצע אצלה הזמנה קודם לביצוע השינוי לא תפגענה. החברה לא תישא בשום אחריות כלפי המזמין או כלפי צד ג' כלשהו אם תפסיק או תשנה את התנאים ל"מחיר הזול ביותר", לזמן מוגבל או לחלוטין, מכל סיבה שהיא.
 6. במידה שקיים חשד לשימוש לרעה ו/או הונאה ו/או שימוש שלא כדין בקשר עם ההזמנה ו/או ההזמנה החלופית ו/או ככל שלא מולאו התנאים שלעיל במלואם, לא תקום למזמין זכות לקבלת סכום ההפרש.
 7. בכל מקרה של אי בהירות או סתירה בין הוראות תנאים אלה זו ובין הוראות תנאי השימוש של החברה – תגברנה הוראות התנאים שלעיל. כל עניין הקשור בביצוע הזמנה שלא נקבעו לגביו הוראות מפורשות בתנאים שלעיל לרבות תנאי ביטול הזמנה ו/או שינוייה, יחולו לגביו הוראות תנאי השימוש של החברה הניתנים לעיון באתר החברה בכתובת https://company.travelor.com/he/תנאי-שימוש/ .
 8. מובהר כי תנאים אלה לרבות תנאי השימוש של החברה, ניתנים לעדכונים ושינויים מעת לעת, על כן יש לשוב ולעיין בתנאים אלה מעת לעת.
 9. בכל הנוגע לתנאים האמורים לעיל לרבות פרשנותם, יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט הבלעדית בכל הנוגע לכל מחלוקת בעניין תהא מסורה לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב יפו.